۲۹.۱.۹۷

مردم می‌‌انگارند که فراموشی یک بیماری است، نمیدانند تنها درمان وجدان معذب استهیچ نظری موجود نیست: