۲۰.۱.۹۷

زمانی‌ که در اوج حماقت و نادانی‌ بودند، ایرانی‌ نااگاه آنان را از ما بهتران مینامید!هیچ نظری موجود نیست: