۲۲.۱.۹۷

یک گله مریض روانی‌ که جنایت تنها وسیله ارضاع روح خبیث‌شان است، مردم دنیا را شکنجه میکنند