۱۴.۱۲.۹۶

بهار عمرخواه ایدل وگرنه این چمن هرسال, چو نسرین صدگل آرد بار وچون بلبل هزارآرد

هیچ نظری موجود نیست: