۱۷.۱۲.۹۶

گل ز شادی نگنجد اندر پوست, که نسیم بهار غالیه بوستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر