۱۵.۱۲.۹۶

خاریم و طربناک تر از باد بهاریم, خاکیم و دلاویز تر از بوی عبیریمهیچ نظری موجود نیست: