۱۰.۱.۹۷

یکی ز جشن عجم جشن خسرو افریدون, جهان بسان یکی چادری شدست بیقینهیچ نظری موجود نیست: