۱۹.۱۲.۹۶

می بیارید که ایام بهار است امروز, نرگس از ساغر زر جرعه گسار است امروز


هیچ نظری موجود نیست: