۱۹.۱۲.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Carnyx Celtic war trumpetsyncmaster


Carnyx 3

این سازی است که در تمامی دنیا از زیر خاک درامده و به تمامی ملت‌های دنیا تعلق دارد. و یکی‌ از نشانه‌های امپراطوری جهان شمول پارس‌ها همین ساز است که مانند آثار باستانی مشابه در تمامی دنیا، نشان از یک فرهنگ مشابه و یکسان در سراسر دنیا دارد. تنها قبایل وحشی گل در فرانسه، انگل در انگلیس، ترک در کردستان اشغالی و اعراب حاشیه نشین مرز‌های ایران از داشتن این ساز محرومند.
 


Carnyx


Aria

هیچ نظری موجود نیست: