۴.۱.۹۷

نوروز روزی است که زرتشت آیین انسانی و راه خوشبخت زیستن را به آدمیان هدیه کرد

تنها ابلیس و شاگردانش زرتشت را نفی میکنند

ای روان پاک ای زرتشت
ایران خراب است
حیف ای روان پاک زرتشت
این کشتی در گرداب است

حیف از این آب و خاک زرتشت
آب و خاکی که یک وجب ویرانی 

در آن نبوده هیچ عصر و زمانی
آب و خاکی که مهد عزت دنیاست
پرورده دست و مزد شمشیر ماست
اکنون چنان روی بویرانی نموده، 

به ویرانی نموده
که کس نگوید این ویرانه ایران بوده، 

نه ویرانه ایران بوده
ای پیمبر انسانی، زرتشت 

تو بر ایران و ایرانی پیک نهانی
زرتشت
حقیقت یزدان
سر به پوزش نهیم برخاک تو
سعادت ایران
ایران، از ستوده روان تو ما خواهانیم.هیچ نظری موجود نیست: