۱۹.۱۲.۹۶

بهرحال آدما میترسند


آدما
ترس و نفرت را پشت چهره خشمگین
ترس و عشق را پشت چهره حجب
ترس و ناآگاهی را پشت چهره لودهگی
ترس و غم را پشت چهره نگران
پنهان میکنند.هیچ نظری موجود نیست: