۱۷.۱۲.۹۶

کار هرکس نیست سکسی بودن، زن زیبا میخواهد و عکاس هنرمند


روز زن بر تمامی زنان جهان بویژه شیر زنان اصیل و نجیب میهنِ مادر- ایران- شاد و فرخنده باد.


هیچ نظری موجود نیست: