۱۰.۱.۹۷

از بربر غربی بجز توحش و جنگ و ابلیس منشی انتظار دیگری نمیرود


گیرم که تاریخ جعلی بخورد دنیا دادید تا بربریت ریشه و پدرانتان را پنهان ساخته باشید- با اعمال بغایت سخیف- وحشیانه و برضد موجودیت و هستی و موجودات کره زمین امروزتان چه میکنید که تماما نشان از ذات و نژاد بربر و ابلیس منشتان دارد؟

تابلوهای تاریخی تماما کار نقاشان ایرانی دوران امپراتوری جهان شمول صفوی است.

هیچ نظری موجود نیست: