۱۰.۱۲.۹۶

درخش ار نخندد بگاه بهار, همانا نگرید چنین ابر زارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر