۱۸.۱۱.۹۶

نعره هیچ شیری نمیتوانست پایه‌های ایران را فروریزد، کاری که رت‌ها در سکوت کردند

بجای اینکه من میکوشیدم بمردم ایران بگویم که شما میتوانید بکمک شخصیت خود، قدرت خود و منابع مالی‌ خویش، یک ملت درجه اول در جهان باشید، امروز به این مردم تلقین میشود که: شما ملتی فقیر و صغیر و مستضعف هستید و حق چنین بلند پروازی‌هایی‌ را ندارید. برای تحقق‌ این مطلب تمامی نیروگاهها را بستند، کارخانه‌ها را ازکار انداختند، برنامه‌های عمرانی را متوقف کردند. زیرا اینها(غربی‌ها و نوکران ترک و عرب آنها) میخواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوان بر آن حکومت کرد. کشوری که مردم سرزمینش، در عین ثروتمندی از گرسنگی بمیرند.

محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه با مجله اکتبر در مصر سال ۱۹۸۰
هیچ نظری موجود نیست: