۱۴.۱۱.۹۶

در آگاهی‌ واقعی‌، آدمی‌ حتی درعين فقر ومسكنت بدارایی واقعی‌ میرسدهیچ نظری موجود نیست: