۱.۱۲.۹۶

هرگاه انسانی‌ می‌میرد اگر بخود آیی رسیده باشد تاریخ از زمانی‌ که او بخواهد شروع میشودهیچ نظری موجود نیست: