۲۵.۱۱.۹۶

غم عشق برعیش پیرایه بست, تب عشق در مغز صحت نشستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر