۱۷.۱۱.۹۶

با هرکه بسازی تو, از آنت ببرند, گرخود نروی کشان کشانت ببرندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر