۱۵.۱۱.۹۶

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست, توهم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی

هیچ نظری موجود نیست: