۵.۱۲.۹۶

خـوبـان هـزار و از همه مقصود من یکيست - صـد پـاره گـر کنند بـه تيغم سخن یکيستهیچ نظری موجود نیست: