۱۴.۱۱.۹۶

آنچه که امروزه زیبایی نامیده میشود یک قرارداد است و نه الزاماً زیباییهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر