۹.۱۲.۹۶

نینا و سماع

Nina Simone: Take Me To The Water
هیچ حرکت آدمی‌ زیباتر از سماع نیست، و سماع کار هرکسی‌ نیست و سماع زمانی‌ رخ میدهد که آدمی‌ با طبیعت با ذات خود یکی‌ میگردد. مولانا محمد بلخی در بازار با چکش مسگرها سماع می‌رقصید. و بزرگان ما سماع می‌رقصیدند و اگر آدمی‌ قادر به سماع باشد نیمه بیشتر راه را رفته است. و لذتی که در سماع هست در افیون نیست.

هیچ نظری موجود نیست: