۱۸.۱۱.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Dan Bau - Vietnamese traditional monochord instrument

هیچ نظری موجود نیست: