۲۲.۱۱.۹۶

عنکبوتی دراین میان به تارهای تنیده من میخندد


دیر سالی با تنپوشی از باور پدران
مرا برلب درگاهت میدیدی
ای مرتد فکور
درب خانه ات را باز بگذار
عنکبوت بدر تنپوشم تار تنیده است.


هیچ نظری موجود نیست: