۳.۱۲.۹۶

خوب بودن بسیار آسانتر از بد بودن استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر