۱۳.۱۱.۹۶

اگر غربی بربر نبود کره زمین همان بهشت وعده شده داده میبود


بومیان استرالیا با بطری‌های پلاستیکی که وحشی‌های غربی در طبیعت آنان رها ساخته و آنجا را با وجود منحوس خود آلوده اند فرش‌های زیبا بافته و از آنان استفاده میکنند.هیچ نظری موجود نیست: