۲۳.۱۱.۹۶

کاری از عکاس آلمانی‌ برنارد لنگ.... Bernhard Lang

سواحل شمال توسکانی در ایتالیا از بالا
هیچ نظری موجود نیست: