۱۹.۱۰.۹۶

بدان امید تا که تو دهان و دست را رها کنی , دری زعشق بر بهشت این زمین دل فسرده وا کنیهیچ نظری موجود نیست: