۱۸.۱۰.۹۶

درجام فلک باده بی دردسری نیست, تا ما بتمنا لب خاموش گشاییم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر