۱۶.۱۰.۹۶

آخوند دیگه چجوری بگوید که مملکت ورشکسته است و نمیتواند ۳۹ سال ویرانی را جمع کند؟