۹.۱۱.۹۶

دیوانه کنی هردو جهانش بخشی, دیوانه تو هردو جهانرا چه کندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر