۸.۱۱.۹۶

آرامش آنجاست كه آدمی طاق و رواق خودپرستی را رها کرده و دریاد خدا مسکن میگزیند


هیچ نظری موجود نیست: