۷.۱۱.۹۶

دین و مذهب سدی است بر حقيقت ذات ماهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر