۶.۱۱.۹۶

قومی بفدای نفس, تن دردادند, قومی زخود وجهان وجان آزادندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر