۲۶.۱۰.۹۶

کسی باشد ازبخت پیروز وشاد, که باشد همیشه دلش پر زدادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر