۲۱.۱۰.۹۶

در دامن این بحر فروزان گوهری نیست, چون موج به امید که آغوش گشاییم؟هیچ نظری موجود نیست: