۱.۱۱.۹۶

خیال کژ بکار کژ گواهیست, سیاهی هرکجا باشد سیاهیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر