۱۰.۱۱.۹۶

پروژه کف صابون کاری از هنرمند ژاپنی -رینتارو هارا - Rintaro Hara


آدمی دنیا را بهزار چشم نگريسته وهمچنان بهزار چشم ديگر مینگرد. هر نگاه چیزی میجوید وهمانرا میبیند. هرکس ازاین خوان پهن بخوراکی میل میکند و روزی خود را مییابد.


Projection Wall
هیچ نظری موجود نیست: