۲۳.۱۰.۹۶

تا زهره و مه در آسمان گشت پدیدتا زهره و مه در آسمان گشت پدید
بهتر زمی ناب کسی هیچ ندید
من درعجبم زمیفروشان کایشان
به زآنچه فروشند چه خواهند خرید.

خیام


هیچ نظری موجود نیست: