۲۲.۱۰.۹۶

برچشم تو عالم ارچه میآرایند


برچشم تو عالم ارچه میآرایند
مگرای بدان که عاقلان نگرایند
بسیار چو تو روند و بسیار آیند
بربای نصیب خویش کت بربایند.

خیام