۱۶.۱۰.۹۶

اجرام که ساکنان این ایوانند


اجرام که ساکنان این ایوانند
اسباب تردد خردمندانند
هان تا سررشته خرد گم نکنی
کانان که مدبرند سرگردانند.

خیام


هیچ نظری موجود نیست: