۱۴.۱۰.۹۶

آنها که کهن شدند و اینها که نوندآنها که کهن شدند و اینها که نوند
هرکس بمراد خویش یک تک بدوند
این کهنه جهان بکس نماند باقی
رفتند و رویم و دیگر آیند و روند.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: