۳.۱۱.۹۶

آدمی میبایستی خود را به طبیعت وصله زند, کاری از هیلاری فیلی..... Hillary Fayle


هیلاری فیلی در وب سایت در مورد اینگونه وصله زدن توضیح میدهد: "من می خواهم به نجات واحیای ارتباط بشر بادنیای طبیعی بپردازم. آدمی و طبیعت هردو پیچیده و بیرحمند، و درنتیجه رابطه آدمی باطبیعت میتواند بسیار ضعیف - شکننده و بی نهایت پیچیده باشد."
هیچ نظری موجود نیست: