۳۰.۱۰.۹۶

باور آنکه در ذهن برخی از آدمها, چه میگذرد برای مردم عادی و طبیعی غیرممکن است


هیچ نظری موجود نیست: