۱۰.۱۱.۹۶

طبیعت کاغذی


خبر وصال كه تنها تسلای خاطر ما در غربتگاه هجران است -همان لطيفه ای است كه سّر لذت هنرها و سرچشمه نزاهت و خرمی است. و هنرمند كسی است كه اين خبر دلاويز و اين م‍‍‍ژده جان بخش را بچشم وگوش ودل وجان آدميان میرساند.
هیچ نظری موجود نیست: