۸.۱۱.۹۶

سخن از اين راست تر در جهان نيست كه خردمند آبروی خداست


آنچه در زمين ديده می شود سايه پرنده ایست كه در آسمان پران است و آنانکه بدنبال سايه می روند به ناکجاآباد میرسند.


هیچ نظری موجود نیست: