۱.۱۱.۹۶

تا جان بتن دارم، مهر وطن دارم


ای سرزمین من، شورآفرین میهن
دور ازتو باد ای مرز بارور، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین، آیینه‌ ایمان
ای در پناه لطف یزدان، جاویدان ایران

تو که در دامانت لاله میجوشد
سحر از چشمانت ژاله می نوشد

وطنم ای دلها جمله مجنونت
مست و شیدا کوه و صحرا، دشت و هامونت

ای سرزمین من، شورآفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین، آیینه‌ی ایمان
ای در پناه لطف یزدان، جاویدان ایران

تا جان بتن دارم، مهر وطن دارم
آیینه‌ی دریاست، این شوری که من دارم

در جان تو جاری، آواز بیداری
با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری.

اسماعیل فرزانهداریوش اقبالی؛ هان ای آزادی! این بار با آگاهی بیا

هیچ نظری موجود نیست: