۳۰.۱۰.۹۶

بیا که عشق وطن تا ابد دل‌‌انگیزست

دلم زعشق وطن عاشقانه لبریزست
بیاکه عشق وطن تا ابد دل‌‌انگیزست
من این حقیقت دیرینه باتو می‌گویم
که جای جای وطن خاک پهلوان خیزست
بـرای ملت ایران، تمام خاک وطــن
سرای خاطره‌هایی غـرور آمیزست
سرود کشور ایـران بهر زبان و بیان
برای مـردم ما نغمه‌ای دل‌آویزست
حضور پرچم ایـران به پهنه‌ مـیهن
نشان کشور ایـران قهرمان خیزست

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هـروجب از سر‌زمین ایرانی

از آنزمان که به ایران نشان هستی بود
نشان حرمت خاک و وطن پرستی بود
بگوشه گوشه‌ ایران ز یکتبار و نژاد
غریو عشق وطن بود و شور مستی بود
بهر زمان که جوانان قیام خون کردند
شکست دشمن دون بود و دیو پستی بود
بـحکم ایـزد یکتـا و خـون ایـرانی
وطن همیشه فراتر از هر شکستی بود
سرود ملت ایـران ز شوق عشق وطن
پیام شـادی و شور و پیام هستی بـود

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هر وجب از سرزمین ایرانیIran ای ایران تو بمان ترانه ای جاودان با صدای محمد نوریز سرزمین شمال و زخاک خوزستان
ز شهرهـای جنـوب و زخطۀ گیلان
ز خاک پاک سنندج زشهر کرمانشاه
ز ملک بانه و سردشت و خاک کردستان
ز آستارا و مـرند و مراغـه و تبریــز
ز اردبیـل و مهـابـاد و ابهـر و زنجـان
ز جـای جـای خراسان ز مردم بیرجند
ز سبـزوار و گنـابـاد و تـربت و قوچان
ز مـردمـان بـلوچ و زخطـه‌ زابـل
ز مهـد تـرکمانان و زگنبد و گـرگـان

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هروجب از سرزمین ایرانی

زخاک مردم یزد و ز پهـنه‌ کـرمان
زقشم و کیش و زهنگام و هرمز و لاوان
ز رود کرخه و کارون و خاک خرمشهر
ز اندیمشک و ز دزفول و شهر آبادان
ز مـردمـان بروجـرد و دهلران و اراک
ز اصفهـان و ز شیراز و مـردم کـاشان
ز خاک بندر بوشهر و دیـلم و نیـریـز
ز قم ز ساوه ز قزوین و خطه‌ سمنان
ز مردمان وطـن خـواه پهنـۀ تهـران
ز فـرد فـرد جـوانـان کشور ایـران

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هر وجب از سر‌زمین ایرانی

تمام خاک وطن ازمنست و خانۀ ماست
بیا که کشور نـام آور جهان اینجـاست
حریم خانـۀ میهـن همیشه جاویدست
بنای عشق وطن محکمست و پا برجاست
میان جام جهان و درون خاک زمین
زهر طرف که نگری تام این وطن پیداست
ببین درخشش نام وببین طراوت خاک
ببین که هروجب ازخاک این وطن زیباست
بیا که گوهر جانم فدای این وطن است
بدان که کشور ایران همیشه خانۀ ماست

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هر وجب از سر‌زمین ایرانی

وطن، تو مهد امیدی و خانۀ جانی
سرای پاک من و خاک قهرمانانی
تمام خاک تو آکنده از تبار منست
صد افتخار که تو خانۀ دلیرانی
حریم پاک ترا غرق خون طواف کنم
نماز عشق بخوانم که ملک ایمانی
لباس رزم بپوشم بـجـان‌ نثاری تو
نثـار جـان بنمایم برسم قربانی
سرود عشق نوازم چـو شـاعر آزاد
بعشق نام تو ای سرزمین ایرانی

بیا که جان منو تو برسم قربانی
فدای هر وجب از سرزمین ایرانی.

محسن محمودی

هیچ نظری موجود نیست: