۲۱.۱۰.۹۶

دریچه قفس بیتاب استدریچه باز قفس بر تازگی باغها سحرانگیزست
اما بال از جنبش رسته است
وسوسه چمنها بیهوده است
میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است
در چشم پرنده
قطره بینایی است
ساقه به بالا میرود 

میوه فرو می افتد 
دگرگونی غمناک است
نور آلودگی است 

نوسان آلودگی است 
رفتن آلودگی
پرنده در خواب بال و پرش تنها مانده است
چشمانش پرتو میوه ها را میراند
سرودش بر زیر وبم شاخه ها پیشی گرفته است
سرشاری اش قفس را میلرزاند
نسیم هوا را میشکند 

دریچه قفس بیتاب است.

سهراب سپهری

هیچ نظری موجود نیست: